Basispakke 1

”Opstart af tilbud – Registrering hos Styrelsen for Patientsikkerhed og udarbejdelse af instrukser”

Som led i det sundhedsfaglige tilsyn skal alle private, kommunale, regionale og statslige sundhedsfaglige behandlingssteder registreres i Behandlingsstedsregistret.

Hvad er et behandlingssted?

Ved et behandlingssted forstås en selvstændig virksomhed, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling.

Sundhedspersoner

Sundhedspersoner omfatter autoriserede sundhedspersoner og andre personer, der handler på autoriserede sundhedspersoners ansvar.

Behandlingssteder, hvor ikke autoriserede sundhedspersoner udfører behandling på ansvar af en autoriseret sundhedsperson, fx på delegation, dvs. som medhjælp for en autoriseret sundhedsperson, er også omfattet af registreringspligten. Her kan der eksempelvis være tale om sociale tilbud, hvor socialpædagogisk personale, der ikke er autoriserede sundhedspersoner, håndterer beboernes medicin.

Det samme gælder for andre sociale tilbud som opholdssteder og lignende samt specialskoler for børn og voksne med funktionsnedsættelser af fysisk, psykisk og sansemæssig karakter og STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) m.v., hvis disse steder som en fast del af tilbuddet tilbyder behandling, herunder håndtering af lægeordineret medicin for deres brugere.

Nogle bosteder udfører ikke sundhedsfaglig behandling, som en fast del af bostedets tilbud, hvor støtten udelukkende er af pædagogisk karakter anses derfor ikke som behandlingssteder. Det kan f.eks. være bosteder, hvor beboerne selv har kontakt med egen læge m.v. og selv opbevarer og doserer egen medicin.

Behandling

Behandling forstås som undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte borger.

Sundhedsfaglig behandling kan eksempelvis bestå i:

  • Medicinhåndtering
  • Alternativ behandling udført af autoriserede sundhedspersoner eller på deres ansvar ex. NADA

Alle steder, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling, anses for behandlingssteder og er omfattet af det sundhedsfaglige tilsyn og skal registreres.

Rammekrav (målepunkter) og instrukser

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstukket konkrete målepunkter for efterlevelse af de rammekrav (sundhedslovgivningen), som sociale tilbud skal efterleve. Det er disse målepunkter, som anvendes ved tilsyn på bosteder.

For at kunne efterleve rammekravene er det ledelsens ansvar at udfærdige instrukser, der nøjere beskriver, hvordan personalet skal håndtere de sundhedsfaglige vejledninger i dagligdagen. Ledelsen skal derfor sikre, at der foreligger beskrivelse af arbejdsgange og af, hvordan sundhedspersoner m.fl. skal forholde sig under givne omstændigheder. Instrukser omfatter derfor retningslinjer for ansvars- og kompetencefordeling mellem sundhedspersoner og anvisninger på, hvilke procedurer sundhedspersoner bør følge.

Vi rådgiver både i forhold til om jeres sociale tilbud hører under registreringspligten samt bistår med registrering af tilbuddet hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

I denne proces skal der foreligge sundhedsfaglige instrukser i henhold til Styrelsens målepunkter, og vi hjælper jer videre med udarbejdelse/kvalitetssikring af alle nødvendige dokumenter, indenfor:

  • Ansvars- og kompetencer
  • Sundhedsfaglig dokumentation og samtykke
  • Medicinhåndtering
  • Diverse sundhed bl.a. hygiejne