Kvalitetsudvikling af botilbud

Socialtilsyn og andre myndigheder

Patientsikkerhed, samt kommunale myndighedsområder.

Ofte oplever et botilbud at magtbalancen mellem tilbud og Socialtilsyn eller en kommunal myndighedsforvaltning er ulige, og ikke mindst at det kan være svært, at forstå den ”anden side af skrivebordet”. Denne ubalance i magtforholdet kan vi et langt stykke hen ad vejen udligne, da vi kender systemerne indefra.

Har du brug for kompetent rådgivning, f.eks. i forhold til ”takstforhandlinger” med kommunen, et skærpet tilsyn fra Socialtilsynet, eller en rådgiver til at bistå jer i klagesager over afgørelser truffet af Socialtilsynene eller andre offentlige myndigheder, så kontakt os for et uforpligtende møde.

Ledelsesrådgivning og ledelsessparring

En af vores centrale kerneopgaver er at understøtte vores kunder i, at opnå den bedste kvalitet i de ydelser, og indsatser der skal leveres til kommunerne. Det handler om løbende at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle jeres tilbud, så I hele tiden fremstår som de dygtigste indenfor jeres målgruppe til at sikre borgernes trivsel og udvikling, herunder opnår de bedst mulige scorer i tilsynsrapporterne.

Vi er med afsæt i kvalitetsmodellens 7 temaer eksperter i at løfte et botilbuds kvalitet indenfor alle temaer, kriterier og indikatorer. Generelt skal man som botilbud være særligt opmærksomme på at iværksætte kvalitetsudvikling, når scoren rammer 3 eller derunder.

Vil du vide mere om kvalitetsudvikling kan du kontakte Flemming Trap

Praksisbaseret viden

Praksisbaseret viden. I daglig tale også kaldet resultatdokumentation.

Det følger af Lov om Socialtilsyn, særligt Kvalitetsmodellen, at det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metode medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og metoder.

Det betyder, at når et tilbud evaluerer og dokumenterer sin indsats, så styrker tilbuddet socialfagligheden i botilbuddet, fordi det giver mulighed for at tilbuddet kan forholde sig kritisk til egen praksis.

Socialt arbejde er komplekst, og meget af det der gøres, bliver gjort uden at nogen ved hvorfor, og hvordan det virker. Oftest bliver det gjort på baggrund af mange års erfaringer, og fordi de fleste instinktivt ved, det virker. Det kaldes også for ”tavs viden”.

Resultatdokumentation handler altså i høj grad om at opfange den tavse viden, og omsætte den til faglig kvalitetsudvikling.

TRAP Consulting er eksperter i at rådgive og gennemføre projekter i botilbud, der kan opfange den tavse viden.

Læs mere om praksisbaseret viden i Botilbud