Ledelses & organisationsudvikling

Bestyrelsen

Når der er en bestyrelse i et botilbud, er noget af det helt centrale, at I som tilbud har en kompetent og aktiv bestyrelse. Vi har  specialiseret os i at rådgive samt kompetenceudvikle bestyrelser i botilbud. Vi betragter det som en central del af ledelsesopgaven at kunne udføre bestyrelsesarbejdet kompetent. Derfor har vi taget en bestyrelsesuddannelse, og sidder selv i bestyrelser.

Vi både rådgiver og underviser bestyrelser i de krav der stilles fra Socialtilsynenes side i forhold til at være en aktiv og kompetent bestyrelse. Vi bistår den daglige ledelse med at tilrettelægge serviceringen af bestyrelsesarbejdet så det opfylder de krav Socialtilsynene stiller til bestyrelsesarbejdet, og letter jeres hverdag samt ledelsesopgaven med at “servicere” bestyrelsen.

Vi har udviklet et 3-timers kursus målrettet bestyrelser i botilbud og opholdssteder, hvor vi klæder den samlede bestyrelse og den daglige ledelse på, til at varetage deres roller, opgaver og ansvar, i forhold til at være en aktiv og kompetent bestyrelse.

Vi kan videre bistå bestyrelsen med at udarbejde strategier, samt navigere strategisk i forhold til den bestyrelsesmæssige ledelsesopgave, samt strategisk i forhold til den omverden tilbuddet og dermed bestyrelsen opererer i. Særligt i forhold til Socialtilsyn og kommuner.

Ledelsen

Ledelsesrådgivning og ledelsessparring

Det helt centrale omdrejningspunkt i ethvert botilbud er den daglige ledelse. Det uanset om der er en bestyrelse eller ej. Derfor er det helt centralt for et tilbuds sikre drift, at ledelsen er klædt på til opgaven. Det er de fleste ledelser heldigvis. Men nogle gange kan man også blive så presset, at man har brug for rådgivning eller sparring, for ikke at miste det ledelsesmæssige overblik.

I Trap Consulting har vi specialiseret os i at rådgive ledelsen i at manøvrere sikkert i forhold til både dagligdagens ledelsesmæssige udfordringer, men især i forhold til kritiske situationer, f.eks. påbud, eller et skærpet tilsyn.

Jo før vi kommer ind i billedet, desto hurtigere kan vi sikre ledelsen og dermed tilbuddet i at komme sikkert ud på den anden side. Ja nogle gange kan vi faktisk undgå at et tilbud kommer i problemer, herunder får påbud eller kommer under skærpet tilsyn, hvis vi kommer tidligt nok ind i processen.

Organisationsudvikling

At drive og udvikle en organisation som et botilbud er, er langt mere komplekst end de fleste forestiller sig. Derfor er det centralt, at man som samlet tilbud løbende sikrer sig, at man har organiseret sig optimalt. Dette ikke mindst hvis I er et tilbud i vækst. Der er nogle helt særlige forhold man skal være opmærksom på som tilbud når man vækster.

Videre spiller krydspresset fra omgivelserne ind. Særligt Socialtilsynet og de visiterende kommuner har store forventninger om effektiv drift – i daglig tale – optimal sammenhæng mellem pris og kvalitet.

I Trap Consulting har vi specialiseret os i at rådgive botilbud i løbende at udvikle sin organisation, hvilket er nødvendigt for at kunne bevare sin position i markedet.

Supervision

Supervision og faglig sparring er helt centralt for et botilbuds udvikling.

Trap Consulting tilbyder derfor også supervision og faglig sparring af medarbejdere og ledere, der arbejder på botilbud for mennesker i udsatte positioner. Supervisionen af medarbejdere afholdes typisk i grupper på mellem 3-8 personer. Der gives efter behov også individuel supervision.

Associeret Partner Gitte Aalbæk har en supervisionsuddannelse fra DISPUK bag sig, og med mere end 20 års erfaring i arbejdet med mennesker der befinder sig i udsatte positioner, på mange forskellige niveauer er jeres botilbud i sikre hænder. Gitte Aalbæk benytter forskellige supervisionsmodeller, inddrager egen erfaring fra praksis og kan også gøre brug af forskellige teoretiske tilgange for at perspektivere en problemstilling.

Vil du vide mere, kan du kontakte associeret partner Gitte Aalbæk