Takstberegninger og ydelsesbeskrivelser

Takstberegninger

Vi sikrer at jeres takster er gennemsigtige og afspejler jeres målgruppe.

Det er vigtigt at du som leverandør på det specialiserede socialområde er bekendt med, at Socialtilsynene til enhver tid står på mål for, at der i alle botilbud underlagt Lov om Socialtilsyn, er sammenhæng mellem pris og kvalitet. Socialtilsynene skal løbende hen over året føre tilsyn med, at tilbuddenes kvalitet er i orden, herunder vurdere om der er sammenhæng mellem et tilbuds kvalitet og den døgntakst (pris), der opkræves og er oplyst på Tilbudsportalen. Taksten er en grundtakst, der dækker de beskrevne indsatser, der er påtænkt iværksat hen over året, med afsæt i et gennemsnitligt ugentligt antal støttetimer som borgerne forventes at modtage, mens de har ophold i tilbuddet. Denne takst er ikke til forhandling, ligesom kommunerne ikke har hjemmel til at stille spørgsmålstegn ved jeres tilbuds takst og takstsammensætning.

Et tilbud kan tillige operere med differentierede indsatser, og dermed differentierede takster, så I også kan have borgere, som har brug for både færre/flere timer, så længe det falder indenfor målgruppen. Hvis det er tilfældet, skal dette fremgå af jeres budget og Tilbudsportalen, at I har forskellige indsatser og ydelser til forskellige døgntakster. Alt dette holder Socialtilsynet løbende øje med. Dette er faktisk en af de helt centrale funktioner Socialtilsynene har, nemlig at holde øje med om der er sammenhæng mellem pris og kvalitet i de tilbud der er underlagt Lov om Socialtilsyn.

I Trap Consulting kender vi alle kringelkrogene i servicelovens regler omkring takster og takstberegninger, samt takstsammensætning m.v.

Vi hjælpe jer med at lave helt nye takstberegninger, der er gennemsigtige og står så knivskarpe, at hverken tilsyn eller kommunernes indkøbsafdelinger er i tvivl om, hvad de får for deres penge. Det sparer jer i sidste ende for en masse spildte timer med takstforhandlere.

Vi kan videre bistå jer i eventuelle takstforhandlinger med kommunerne. Forhandlinger de oftest ikke har hjemme til at bede om. Kontakt os hvis du vil vide mere.

Ydelsesbeskrivelser

I forlængelse af vores takstberegninger kan vi tilbyde at udarbejde ydelsesbeskrivelser, der tager afsæt i jeres eventuelle forskellige beboerprofiler med forskellige støttebehov, således at kommunerne tydeligt kan se hvad de får for deres penge, når de visitere borgere ind i jeres tilbud på en given takst og beboerprofil.

Vi udarbejder altid jeres ydelsesbeskrivelser med afsæt i VUM2 og ICS tematikker/dimensionerne, således at vi sikrer I som leverandør taler samme sprog som myndighedssagsbehandleren, når denne skal vurdere om en borger passer ind i jeres tilbud.

Med ydelsesbeskrivelserne i hånden og de beskrevne beboerprofiler samt gennemsigtige takster for hver beboerprofil sikrer vi, at I har et fælles kendt sprog når I har dialogen med kommunerne, dels i forbindelse med indvisiteringen af beboeren, men nok så vigtigt i jeres løbende opfølgnings- og dokumentationsarbejde omkring borgernes udvikling.

Vores metoder og tilgange i udarbejdelse af ydelsesbeskrivelserne sikrer, at I som leverandører nemt og enkelt understøtter de opstillede kommunale indsatsmål, når I opstiller jeres pædagogiske delmål, da de vil spejle sig ind i de samme tematikker og dimensioner, som VUM2 og ICS metoderne opererer med.

Du kan kontakte Flemming Trap, hvis du vil vide mere om takster, takstberegninger og udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser m.v.